Adatkezelési tájékoztató

Colgate RAGYOGÓ JÖVŐ, RAGYOGÓ MOSOLY PROGRAM

hivatalos részvételi és adatkezelési szabályzata

 

Utolsó frissítés: 2021. szeptember 15.

1. A PROGRAM SZERVEZŐJE

1.1 A Colgate-Palmolive Magyarország Kft. (székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A, cégjegyzékszám: 01-09-076169) (továbbiakban: Szervező) országos, „RAGYOGÓ JÖVŐ, RAGYOGÓ MOSOLY PROGRAM” nevű marketingaktivitást szervez (továbbiakban: Program) az alábbi részvételi és adatkezelési szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) ismertetett feltételek szerint.

2. A PROGRAMBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1 A Szervező megbízásából a Brightly Kommunikációs Ügynökség  Kft. (székhely: 1143 Budapest, Ilka utca 50., cégjegyzékszáma: 13-09-140780 ) által lebonyolított (továbbiakban: Lebonyolító) Programban kizárólag azon személyek vehetnek részt, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek (továbbiakban: Résztvevő):

a.) 18. életévét betöltött, Magyarországon bejelentett állandó vagy ideiglenes lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, cselekvőképes természetes személy,

b.) aki a jelen Szabályzat 3.1. pontjában leírt módon szülőként vagy tanárként regisztrál a Programba, melynek során

(i) elektronikusan regisztrál a www.ragyogomosolyprogram.hu domain alatti weboldalon (továbbiakban: Weboldal),
(ii) regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával elfogadja a Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

2.2 Az online közzétett edukációs tartalmakat (például cikkek, tananyagok, játékok) a Szervező kizárólag az ingyenes regisztráció ellenében, azonfelül további feltételek (például termékvásárlási kötelezettség) és anyagi ellentételezés nélkül biztosítja.
A Ragyogó mosoly, ragyogó jövő program általános iskola első és másodikos tanulóinak szól, egészségfejlesztő online program. A program célja, hogy a tanulók a négy óra hosszú tananyag elsajátításával hatékonyan megőrizzék a maradó fogak egészségét. A program ismereteket tartalmaz a pedagógusok számára, hogy meg tudják tartani az órákat, a tanulók számára illetve a szülőknek külön fejezet szól ugyanazon témákat ismertetve.

2.3 A jelen Szabályzat tartalmazza a Programban történő részvétel feltételeit és módját, valamint a Szervező és a Résztvevők jogait és kötelezettségeit. A Szabályzatot a Szervező bármikor jogosult egyoldalúan, külön értesítés nélkül módosítani az 5.1. pontban foglalt feltételek szerint. A mindenkor hatályos Szabályzat a Weboldalon elérhető, megtekinthető (www.ragyogomosolyprogram.hu).

3. A PROGRAM MENETE

3.1 A Programban a jelen Szabályzat részvételi feltételeinek megfelelő Résztvevők vehetnek részt, oly módon, hogy a Program Weboldalán (www.ragyogomosolyprogram.hu) megadják az alábbi személyes, valamint nem személyes adataikat:

a.) Amennyiben a Résztvevő tanárként regisztrál a Programban:

(i) vezetéknév, keresztnév, választott felhasználónév és jelszó
(ii) saját, érvényes e-mail cím
(iii) általa regisztrálni kívánt, tanított osztály(ok) adatai: intézmény neve és címe (legördülő menüből kiválasztva), osztály neve/betűjele/tagozata, osztálylétszám.
(iiii) munkakör (Tanár/Védőnő/Óvodai pedagógus)

b.) Amennyiben a Résztvevő szülőként regisztrál a Programban:

(i) felhasználónév
(ii) saját, érvényes e-mail cím
(iii) általa regisztrálni kívánt, nevelt gyermekek adatai: számuk, életkoruk
(iiii) tovább a profil oldalon opcionálisan meg megadható, de nem kötelezően beírandó adatok a következők: vezetéknév, keresztnév, város

A hiányosan vagy nem megfelelően kitöltött online regisztrációs űrlapok beküldői a Programban nem vehetnek részt.

3.2 Az adatok megadását, valamint a jelen Szabályzat elfogadását követően a rendszer automatikus tájékoztató e-mailt küld a regisztrációról a Résztvevő által megadott e-mail címre. A Résztvevők a regisztrált e-mail címük alapján kerülnek azonosításra, így az e-mail cím esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, a fogadó mailszerver beállításai) Szervezőt és/vagy Lebonyolítót és/vagy Adatfeldolgozót semmilyen felelősség nem terheli.

Amennyiben a Résztvevő elektronikus postafiókjába nem érkezett meg a regisztrációról szóló üzenete, javasoljuk, hogy először ellenőrizze a postafiók spam/levélszemét mappáját, és amennyiben oda sem került be a linket tartalmazó e-mail, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Lebonyolítóval a Weboldal Kapcsolat részében megadott e-mail címen.

3.3 Sikeres regisztráció után a Résztvevő e-mail címe vagy felhasználói neve és jelszava megadásával beléphet a Weboldalon, megtekintheti az ott elérhető tartalmakat.

3.4 A Szervező kizárólag azokat a regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyek a Résztvevő saját adatait tartalmazzák. A Szervező a nem valós adatokat tartalmazó regisztrációkat automatikusan kizárja a Programból. Amennyiben a Résztvevő nem saját adatokkal regisztrál a Weboldalon, úgy a Programmal kapcsolatos e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító, illetve az Adatfeldolgozó mindennemű felelősségét kizárja. A Résztvevőt jelszavának titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. A Résztvevő ezen adatot nem adhatja ki harmadik személynek, a Program során történt regisztrációjához való hozzáférést harmadik személynek ideiglenesen sem engedheti át és nem használhatja más felhasználónevét és jelszavát, illetve nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát.

A Szervező és a Lebonyolító az esetleges téves kizárásokért felelősséget nem vállal.

3.5 A regisztráció beküldésével a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Program technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, a Lebonyolító és az Adatfeldolgozó az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

3.6 A Résztvevő nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a Weboldal és a Program védelmét biztosító technikai megoldásokat, ideértve különösen az alábbi eseteket:

3.6.1 hozzáférés a nem a Résztvevő számára szánt adatokhoz;

3.6.2 megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultságellenőrző intézkedéseit;

3.6.3 kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba, illetve azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a Weboldalon, a Weboldal túlterhelése (overloading), elárasztása (flooding), spammelése (spamming), levelekkel való bombázása (mailbombing) vagy összeomlasztása (crashing);

3.6.4 nem kívánt e-mailek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését;

3.6.5 bármely TCP/IP csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során.

3.7 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Programból kizárja azt a Résztvevőt, továbbá hatósági, büntető- vagy bírósági eljárást kezdeményezzen azzal a Résztvevővel vagy harmadik személlyel szemben, aki a Weboldal rendeltetésszerű működésének megzavarásával vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Program során előnyhöz jutni, illetve aki egyéb módon megzavarja vagy megkísérli megzavarni a Weboldal rendeltetésszerű működését, vagy bármely, a Weboldalon folytatandó tevékenységet.

4. ADATVÉDELEM

4.1 A jelen Szabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

4.2 Az adatfeldolgozás célja: a Jelen Programban beküldött regisztrációk ellenőrzése, a Résztvevők azonosítása, Résztvevőkkel való kapcsolattartás, hírlevél kiküldés, ajándékok eljuttatása, a Résztvevőkről anonim – személyes adataikat nem érintő és fel nem használó, a megadott többi adatból álló – statisztikák készítése.

4.3 Azok, akik a Programban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Szabályzat minden rendelkezését, valamint a Colgate-Palmolive globális Adatvédelmi Szabályzatát, illetve a Colgate-Palmolive Gyerekekre vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatát.

4.4 Szervező Colgate-Palmolive Magyarország Kft. mint Adatkezelő határozatlan ideig kezeli a Program regisztrációja során megadott személyes adatokat (vezeték- és keresztnév, e-mail cím) (továbbiakban Személyes adatok) – de legfeljebb a Résztvevő hozzájárulásának visszavonásáig – és a Program lezárását követően gazdasági reklámot tartalmazó e-mail hírleveleket, marketing üzeneteket, direktmarketing tartalmú megkereséseket juttathat el azon Résztvevők számára, akik a regisztráció során, az erre vonatkozó kitételt elfogadják és kifejezetten hozzájárulnak.

4.5 A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Lebonyolító Brightly Kommunikációs Ügynökség Kft. mint Adatfeldolgozó az Adatkezelővel megkötött szerződés alapján adatok feldolgozását végzi (Infotv. 3. § 18. pont, GDPR 4. cikk 8. pont és 28. cikk), az Adatkezelő nevében, az Adatkezelő írásbeli utasításai alapján személyes adatokat kezel. Adatfeldolgozó jogosult további adatfeldolgozót igénybe venni.

4.6 A Személyes adatok kezelésére kizárólag Magyarország területén kerül sor. A személyes adatokat a Program megvalósításában közreműködő személyek és a vonatkozó technikai és személyzeti feladatokat végző személyek ismerik meg.

4.7 A Szervező és Lebonyolító bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen a Lebonyolítónál mint Adatfeldolgozónál a Személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését vagy korlátozását az alábbi címeken: Brightly Kommunikációs Ügynökség Kft. 1143 Budapest, Ilka utca 50., info@ragyogomosolyprogram.hu.

A levélben küldött tájékoztatáskérést Lebonyolító akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Résztvevő egyértelműen beazonosítható.

E-mailben küldött tájékoztatáskérést Lebonyolító csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Résztvevő a Programban regisztrált e-mail címéről küldi, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatfeldolgozó a tájékoztatás megadása előtt a Résztvevőt más módon is beazonosítsa.
4.8 A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Résztvevőnek az Adatkezelő és Adatfeldolgozó által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatok továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Résztvevő adatait.

4.9 Amennyiben a Résztvevő a Személyes adatainak törlését a Program időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Programban való minden jogosultságát elveszti, és a Programból kizárásra kerül.

4.10 A Résztvevő a fentieken kívül ingyenesen, indokolás nélkül, bármikor kérheti a Személyes adatai törlését („elfeledtetéshez való jog”) vagy azok kezelésének korlátozását e-mailben a info@ragyogomosolyprogram.hu e-mail címen, vagy postai levél útján a következő postai címen: Brightly Kommunikációs Ügynökség Kft. 1143 Budapest, Ilka utca 50. saját levelezési címe megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Résztvevőt a nyilvántartásából.

4.11 A Résztvevő kérheti az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó által kezelt adatainak helyesbítését vagy módosítását. A Résztvevő kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. A Résztvevő által a Programban megadott Személyes adatok a Weboldalon, a belépés után bármikor módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. A Résztvevő kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó korlátozzák, ha a Résztvevő vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó ellenőrizzék a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó megjelölik az általuk kezelt Személyes adatot, ha a Résztvevő vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

4.12 A Résztvevő kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó korlátozzák akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Résztvevő ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Résztvevő továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó korlátozzák, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Résztvevő igényli azok Adatkezelők általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

4.13 A Résztvevő tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre és az Adatfeldolgozóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a Résztvevő tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszüntetik és a kezelt Személyes adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

4.14 Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a Résztvevő tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az adatkezelést megszüntetik és a kezelt Személyes adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

4.15 Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Résztvevők hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

4.16 Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

4.17 A Résztvevő elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseinek ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Résztvevőknél ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

4.18 Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

4.19 A Szervező/Lebonyolító, illetve a Program szervezésében részt vevő egyéb cégek nem vállalnak semmiféle felelősséget semmilyen adatvesztésért, különös tekintettel adatátvitel közbeni, vagy egyéb technikai problémából adódó adatvesztésért.

4.20 Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő és az Adatfeldogozó fenntartják maguknak a jogot, hogy a jelen Szabályzat 4. pontját mint adatkezelési tájékoztatót (továbbiakban: Tájékoztató) egyoldalú döntéssel bármikor módosítsák. A Résztvevő a belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

4.21 Jogorvoslati lehetőségek az adatkezeléssel kapcsolatban

A Résztvevők jogorvoslati lehetőségeit – többek között – az Infotv. 14-23. §-ai tartalmazzák. A Résztvevők bármikor tájékoztatást kérhetnek a Személyes adataik kezeléséről, amelyet az adatkezelő csak az Infotv. szerinti kivételes esetekben tagadhat meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A Résztvevő a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, de a per – a Résztvevő választása szerint – a Résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Ha az Adatkezelő a Résztvevő adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő a Résztvevő adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Résztvevő személyiségi jogát megsérti, a Résztvevő sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Résztvevő személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Résztvevő szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a info@ragyogomosolyprogram.hu e-mail címen.

A Résztvevő az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is fordulhat.

5. VEGYES RENDELKEZÉSEK

5.1 A Szervező fenntartja a jogot, hogy

5.1.1 A jelen Programot bejelentés nélkül visszavonja vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor.

5.1.2 Elutasítson minden illetéktelen (a Programban való részvételre nem jogosult) személy által beküldött vagy érvénytelen regisztrációt.

5.1.3 Előre nem látható okok miatt a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket megváltoztassa vagy magát a Programot kiegészítse vagy módosítsa; azzal, hogy az ilyen módosítás vagy kiegészítés nem eredményezheti a Résztvevők megtévesztését. Ez esetben e tényről a Szervező a tájékoztatást a www.ragyogomosolyprogram.hu honlapon közzéteszi, valamint e-mailben tájékoztatja azon Résztvevőket, akik az e-mail címüket a regisztráció során a Szervező rendelkezésére bocsátották.

5.2 A Résztvevők elfogadják, hogy a Program használata során a Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

5.3 Jelen Szabályzatra a magyarországi jogszabályok az irányadók és a Programban való
részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

6. PANASZOK KEZELÉSE, INFORMÁCIÓ A PROGRAMRÓL

6.1 A Program lebonyolításával kapcsolatos panaszairól az alábbi elérhetőségeken keresztül
egyeztethet: info@ragyogomosolyprogram.hu

Panaszának kézhezvétele után minél hamarabb, de maximum 3 munkanapon belül kapcsolatba lépünk Önnel, és leírjuk panaszának kezelésére vonatkozó javaslatunkat. Megteszünk minden tőlünk telhetőt panaszának a kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) naptári napon belül történő megoldása érdekében.

6.2 Amennyiben a panasz kezelésével nem elégedett, panaszával a Budapesti Békéltető
Testülethez fordulhat (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.)

6.3 A Programról részletes információk a www.ragyogomosolyprogram.hu weboldalon érhetők el.

6.4 A Programhoz kapcsolódóan illetékes ügyfélszolgálat: info@ragyogomosolyprogram.hu

Colgate-Palmolive Magyarország Kft.
1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A
Szervező
Budapest, 2022.06.27.